loài cáo dễ thương

  1. Z

    Khoảnh khắc dễ thương nhất của loài cáo

    Hầu hết văn học dân gian mô tả cáo là một con vật tinh ranh và khôn ngoan, thường là đầy khôn ngoan, hoặc đầy ranh ma theo những cách mà không ai, ngoại trừ người đọc hoặc người nghe câu chuyện, thực sự mong đợi. Con cáo đã có tác động rất lớn đến các câu chuyện dân gian, ví dụ như trong văn...