bảo tồn kiến thức

  1. ngocmuoi

    Ý tưởng về một Ark hiện đại sẽ bảo tồn kiến thức cho các thế hệ tương lai

    Nô-ê đã chế tạo một chiếc thuyền cho các động vật trên Trái đất để thoát khỏi trận lụt. Hôm nay ông lưu trữ hạt giống của mình trong hầm Svalbard trong trường hợp thảm họa toàn cầu. Điều gì sẽ xảy ra nếu ý tưởng này được mở rộng để bao quát tất cả các nghệ thuật, phát minh và ý tưởng có giá trị...